Statut Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów

(stan na dzień 27.03.2014 r.)

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Art. 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę Wielkopolskie Stowarzyszenie Aktywnych Rezerwistów i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem.

Art. 2.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren województwa wielkopolskiego.
 2. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza obszarem województwa wielkopolskiego i granicami Rzeczpospolitej Polskiej , a dotyczy to reprezentowania Stowarzyszenia w innych stowarzyszeniach , organizacjach i spółkach.

Art. 3.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

Art. 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

Art. 5.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania. 
 2. Stowarzyszenie może powoływać sekcje i koła zainteresowań.
 3. Tryb powoływania sekcji, kół zainteresowań i zasady ich funkcjonowania określa Regulamin Organizacyjny Stowarzyszenia

Art. 6.

 1. Swoją działalność Stowarzyszenie opiera na pracy społecznej swoich członków. Może zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Stowarzyszenie może przystępować do fundacji, spółek, organizacji krajowych i międzynarodowych.

Art. 7.

Stowarzyszenie używa pieczęci , odznak , znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów, a ponadto może posiadać sztandar.

Rozdział II. Cele i formy działania.

Art. 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. organizowanie t popularyzacja i rozwój wszelkich form strzelectwa broni różnego rodzaju . 
 2. organizowanie wszelkich szkoleń obronno- sportowych, 
 3. podnoszenie umiejętności strzeleckich , sprawności fizycznej i psychofizycznej członków i innych osób biorących udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 4. podnoszenie umiejętności służących wzmocnieniu obronności kraju,
 5. propagowanie wartości wymaganych w czasie pełnienia służby wojskowej przez żołnierzy zawodowych i służby zasadniczej,
 6. wychowywanie młodzieży w systemie wartości patriotycznych, 
 7. propagowanie służby wojskowej, 
 8. konsolidacja środowisk żołnierskich na terenie kraju,
 9. podejmowanie działań na rzecz przestrzegania zasad i porządku publicznego,
 10. branie udziału w akcjach ratunkowych oraz udzielanie pomocy w czasie klęsk żywioł owych,
 11. prowadzenie działalności wychowawczej, krzewienie tradycji Polskich Sił Zbrojnych , historii wojskowości,
 12. ochrona prawna członków,

Art.9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. tworzenie członkom warunków dla realizacji ich zainteresowań i umożliwiania im uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, 
 2. prowadzenie szkoleń wojskowych,
 3. organizowanie współpracy środowisk społecznych posiadających broń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
 4. rozwijanie działalności propagandowej w zakresie popularyzacji cel ów Stowarzyszenia,
 5. podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia,
 6. współpracę z jednostkami wojskowymi, Regionalnym Sztabem wojskowym, Obroną Cywilną i Wojskową Komendą Uzupełnień,
 7. współpracę z innymi organizacjami i stowarzyszeniami paramilitarnymi w kraju,
 8. organizowanie imprez sportowych, turystycznych, rekreacyjnych i charytatywnych,
 9. prowadzenie szkolenia strzeleckiego,
 10. prowadzenie działalności oświatowo-wychowawczej wśród członków Stowarzyszenia,
 11. wypowiadanie się w sprawach publicznych mających związek ze służbą wojskową i jej organizacją.

Rozdział III . Członkowie, ich prawa i obowiązki.

Art. 10.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne,które ukończyły 18 lat oraz osoby prawne. Osoby fizyczne nie spełniające powyższych,\ kryteriów mogą zostać kandydatami na członka Stowarzyszenia .

Art. 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :
- zwyczajnych,
- wspierających.,
- honorowych.

Art. 12.

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje uchwałą Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji oraz zgodą co najmniej jednego członka wprowadzającego, będącego członkiem zwyczajnym.

Art 13.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna wspierająca działalność Stowarzyszenia.
 2. Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi przez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 3. Osoby prawne działają w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.
 4. Członek wspierający ma prawo:
  1. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków bez biernego i czynnego prawa wyborczego,
  2. korzystania ze sprzętu i urządzeń Klubu na zasadach określonych w Regulaminie Organizacyjnym Stowarzyszenia.

Art. 14.

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
 3. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 4. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu .

Art. 15.

Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,a w szczególności:

 1. przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze , 
 2. wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
 3. korzystać z urządzeń i lokali Stowarzyszenia na zasadach określonych regulaminem,
 4. posiadać legitymację klubową i nosić odznaki Stowarzyszenia 
 5. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności
 6. posługiwać się bronią sportową i palną krótką , posiadaną na podstawie pozwolenia na posiadanie broni, w ramach zajęć programowych Stowarzyszenia.
 7. nosić umundurowanie wojskowe zgodnie z obowiązującym prawem

Art. 16.

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do :

 1. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i podjętych uchwał przez władze Stowarzyszenia, 
 2. wpłacanie regularnie składek członkowskich, 
 3. realizowania celów Stowarzyszenia,
 4. czynnego i aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
 5. uzyskania pozwolenia na posiadanie broni.

Art. 17.

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia modą być przyznawane członkom wyróżnienia i nagrody ustalone przez Zarząd. 
 2. W przypadku naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia na członków mogą być nakładane kary określone w Regulaminie.

Art. 18.

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. wystąpienia członka zgłoszonym na piśmie,
  2. nie płacenia składek członkowskich za okres sześciu miesięcy,
  3. wykluczenia uchwałą Walnego Zebrania Członków za działanie na szkodę Stowarzyszenia,
  4. rozwiązania Stowarzyszenia, śmierć członka,
  5. wykluczenia uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 3. Członek Stowarzyszenia wykluczony uchwałą Zarządu do czasu upływu terminu do złożenia odwołania jest zawieszony w prawach członka, a w przypadku złożenia odwołania do czasu Walnego Zebrania Członków.
 4. Na pisemny wniosek członka, Zarząd, może zawiesić go w prawach członka maksymalnie na 12 miesięcy, licząc od daty złożenia wniosku.

Rozdział IV. Władze Stowarzyszenia.

Art. 19.

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  - Walne Zebranie Członków,
  - Zarząd Stowarzyszenia,
  - Komisja Rewizyjna .
 2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się, w głosowaniu tajnym lub jawnym przez Walne Zebranie Członków.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów co najmniej połowy uprawnionych do głosowania o ile dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Art. 20.

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. 
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok, natomiast sprawozdawczo-wyborcze raz na 4 lata.

Art. 21.

 1. Zarząd powiadamia członków o terminie , miejscu ,godzinie i porządku Walnego Zebrania nie później niż na 30 dni przed terminem zebrania. 
 2. Alfabetyczną listę uprawnionych do uczestniczenia w zebraniach wyborczych ustala Zarząd . Walne Zgromadzenie ma prawo listę zmienić lub uzupełnić.
 3. Walne Zebranie Członków prowadzi Przewodniczący wybrany przez Zebranie.
 4. Zebranie powołuje 2 osobową Komisje Wyborczą , spośród uczestników Zebrania, którzy nie ubiegają się funkcje w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej.

Art. 22.

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej , władzom tym przysługuje prawo kooptacji z tym , że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru.

Art. 23.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania na pierwszym terminie lub zwykłą większością głosów osób uprawnionych i obecnych w drugim terminie.

Art. 24.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane :
  1. na podstawie uchwały Zarządu,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek co najmniej jednej trzeciej ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 45 dni od daty uchwały lub złożenia Zarządowi wniosku i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.

Art. 25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

 1. uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub zmian do niego wraz z podejmowaniem uchwał w zakresie zadań statutowych;
 2. uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;
 3. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 4. udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu;
 5. wybór władz zgodnie ze Statutem;
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków Stowarzyszenia;
 7. podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia; 
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
 9. nadawanie i odbierane godności honorowego członka na wniosek Zarządu;
 10. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych;
 11. rozpatrywanie odwołań od uchwał w sprawach skreślenia z listy członków Stowarzyszenia.

Art. 26.

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 5-9 członków wybranych, przez Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

Art. 27.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu;
 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania;
 3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;
 4. uchwalanie regulaminów wewnętrznych; 
 5. przyjmowanie nowych członków oraz podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia lub wykluczenia członka; 
 6. występowanie o nadawanie członkostwa honorowego;
 7. występowanie do najwyższych organów Państwa w tym wszystkich władz wojskowych o nadanie stopni i odznaczeń wojskowych, odznaczeń państwowych dla członków Stowarzyszenia, którzy zasłużyli się dla obronności kraju;
 8. podejmowanie uchwał w sprawach : 
  1. prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej; 
  2. przystąpienie do spółek i fundacji o charakterze gospodarczym w celu pozyskania środków na realizację zadań statutowych;
  3. ustalania wysokości składek członkowskich;
  4. przystąpienia do krajowych i międzynarodowych organizacji;
  5. powoływania sekcji i kół zainteresowania;
  6. zatrudniania i zwalniania pracowników Stowarzyszenia;
  7. zatwierdzania bilansu ;
  8. opracowania wzorów legitymacji i odznak klubowych;
  9. przyznawania nagród i wyróżnień;
  10. okresowego zawieszania praw członkowskich zgodnie z art. 18 pkt. 4 Statutu

Art. 28.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

Art. 29.

Szczegółowy zakres, organizację i tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd,

Art. 30.

Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków Stowarzyszenia, spośród których wybiera swojego Przewodniczącego i Sekretarza,

Art. 31.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności finansowo-gospodarczej i merytorycznej Stowarzyszenia pod względem celowości rzetelności i gospodarności ;
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości; 
 3. składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania ze swojej działalności i przedstawienie wniosku w sprawie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
 4. udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej lub upoważnionego przez niego członka Komisji.

Rozdział V. Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

Art. 32.

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości , nieruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
  1. wpłaty z wpisowego i składek członkowskich;
  2. dotacje,zapisy,darowizny;
  3. inne wpływy uzyskane z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenia prowadzonej zgodnie z przepisami prawa;
  4. wpływy z ofiarności publicznej.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wspomagającą osiąganie celów statutowych.

Art. 33.

Za właściwe zarządzanie majątkiem ponoszą odpowiedzialność osoby działające w jego imieniu.

Art. 34.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest działanie dwóch osób. Uprawnienie takie przysługuje Prezesowi, Wiceprezesowi oraz Skarbnikowi.